MEM000172 - Spain, Majorca, sunset with sailing boat